Ins en outs van het vtlb

Terug naar specialistische trainingen

Geef twee hulpverleners dezelfde casus en vraag ze het hierbij behorende vtlb te berekenen. De kans is behoorlijk groot dat, wanneer het een ingewikkelde hulpverleningssituatie betreft, het berekende vtlb honderden euro’s hoger of lager uitvalt. Resultaat: rechtbanken die moeten corrigeren; cliënten die op het verkeerde been worden gezet; schuldeisers die wantrouwend worden en het gezichtsverlies dat de organisatie zelf lijdt. Allemaal ongewenste effecten, die kunnen worden voorkomen door een beter begrip van het vtlb.

In deze interactieve tweedaagse verdiepingstraining "Ins en outs van het vtlb" gaan wij, aan de hand van de vtlb-calculator, dieper in op het Recofa-berekeningsmodel en het vtlb-rapport. Dit rapport wordt twee maal per jaar door de Recofa aangepast. In de training bespreken wij de meest recente wijzigingen en gaan wij in op jurisprudentie en consequenties van de verschillende manieren van toepassing. Een aantal noodzakelijke (financiële) begeleidingsmethodieken wordt besproken, toegelicht en aangeleerd.

Deze training is bedoeld voor inkomensconsulenten, budgetbeheerders, casemanagers en schuldhulpverleners die te maken hebben met het berekenen van het vrij te laten bedrag. Bij voorkeur geven wij les aan deelnemers uit meerdere disciplines, omdat dit het spreken van een gemeenschappelijke schuldhulpverleningstaal bevordert en tot daadwerkelijke integrale schuldhulpverlening leidt.

Om tot effectieve verzelfstandigende schuldhulpverlening te komen zowel is kennisvergroting en kennisonderhoud nodig.

De kennisvergroting: bestaat uit het vergroten van kennis én het beïnvloeden van financieel gedrag. Uw medewerkers moeten op beide terreinen specialist zijn om een oplossingsgerichte aanpak van schuldproblematiek te waarborgen. Snel tot een realistische oplossing komen is een van de rode draden van deze training.

Het kennisonderhoud gebeurt onder begeleiding van een ervaren externe schuldhulpspecialist. De nieuwe specialistische kennis en vaardigheden worden geborgd en de opgedane inzichten worden in de werkwijze geïntegreerd. Deze “begeleide intervisie” zorgt ervoor dat veranderingen in wet- en regelgeving soepel verwerkt worden en het oplossingsgericht denken van medewerkers gestimuleerd wordt.

De deelnemers worden ruim voor aanvang van de training middels ons digitale 360°-feedbackinstrument gevraagd naar de waardering van de eigen vaardigheden en de in de training te bereiken doelen. Twee weken later worden in een gesprek met de leidinggevende de door de organisatie gewenste leereffecten samen met de leerdoelen en leerwensen van de deelnemers geconcretiseerd in leerdoelen, welke in de lesstof worden verwerkt.

Voorafgaand aan deze training krijgen deelnemers de gelegenheid om praktijkcasussen en de daarbij behorende berekening en motivatie in te sturen. Deze worden tijdens de training behandeld, besproken en van feedback voorzien. Door de opgedane kennisvergroting en het wegnemen en wegvallen van interpretatieverschillen voelen deelnemers zich na afloop van de training veel zekerder in het eenduidig berekenen van het vrij te laten bedrag.

Er wordt veel actuele kennis overgedragen en inzicht gegeven in lopende discussies. Knelpunten worden besproken en valkuilen gedicht. Voor zover mogelijk wordt uitgegaan van door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek. Een aantal van de onderwerpen die in deze gevarieerde training aan bod komen:

Opbouw van het vtlb: Aan de hand van de vtlb-calculator krijgt de deelnemer stapsgewijs inzicht in de Recofa-methodiek. Naast een gedegen uitleg van begrippen worden de recente wijzigingen en effecten van nieuwe interpretatie van de regelgeving diepgaand behandeld.

Achterliggende wet- en regelgeving: Meer dan twintig wetten en een enorme hoeveelheid regels liggen aan het vtlb ten grondslag. Wij behandelen de voor de berekening meest relevante onderdelen van de wetgeving en bespreken recente jurisprudentie.

Financiële gesprekstechnieken: Mensen met schulden onderscheiden zich door de preoccupatie met hun financiële situatie. Om isolement te doorbreken en de aandacht te verleggen hebben de begeleiders speciale (financiële) gesprekstechnieken nodig, die in dit deel worden aangeleerd.

Grenzen van de hulpverlening: Wat kan wel, wat kan niet, wat is verantwoord, waar liggen grenzen en waar moeten grenzen worden overschreden? Aan de hand van een aantal situaties wordt besproken waar de grenzen van de hulpverlening in de gemeente moeten liggen.

Risico op fouten en mis-interpretaties: Er zijn veel valkuilen bij de berekening van het vtlb. In dit deel worden de meest gemaakte fouten besproken en wordt ingegaan op de interpretatiemogelijkheden en de daaruit volgende financiële consequenties.

Dilemma’s in de schuldhulpverlening: Het maken van keuzes wordt vaak bemoeilijkt door de onduidelijkheid van vertrekpunten en te bereiken doelen. Aan de hand van discussies over een aantal dilemma’s worden ingewikkelde cliëntsituaties inzichtelijker.

Sturing door efficiënte begeleiding: Weinig uren, veel cliënten. Bij een efficiënte begeleiding zijn inventieve instrumenten noodzakelijk. In dit deel wordt geleerd te werken met het 360°-feedbackinstrument en de RisicoScan, om cliënten adequaat op afstand te kunnen begeleiden.


Toekomstige wijzigingen
: Om optimaal te kunnen blijven werken is het belangrijk om inzicht te hebben in de impact van toekomstige wijzigingen. In dit “glazen bol” onderwerp belichten wij de thema’s die de berekening van het vrij te laten bedrag zullen gaan beïnvloeden.

 

Terug naar specialistische trainingen

 

Om een indruk van de dagindeling te krijgen: klik op de miniaturen.