Preventieve budgetcoaching

Schuld-en-Bewust heeft in 2012 preventieve budgetcoaching als methodiek geïntroduceerd. Het bewustworden van financiële vaardigheden en gedrag vormt de basis voor financiële zelfredzaamheid.

Preventieve budgetcoaching is een interventiemethodiek die vooral ingezet wordt om de bewustwording over het financieel gedrag te vergroten. Het is een oplossingsgerichte vorm van begeleiden van de cliënt. Mensen met probleemschulden worden door middel van coachende begeleiding in staat gesteld om structureel betere financiële keuzes te maken. Het bewustworden van keuze(on)mogelijkheden geeft cliënten de kans om hun financiële gedrag aan te passen. Het inzetten van preventieve budgetcoaching kan zwaardere maatregelen zoals bijvoorbeeld beschermingsbewindvoering, schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering voorkomen.

Door middel van het 360°-feedbackinstrument wordt de cliënt in staat gesteld zichzelf te beoordelen op financiële competenties en vaardigheden. Hierna geven de begeleider en mensen uit de omgeving van de cliënt hun mening over de financiële competenties van de cliënt. De verschillen in waarneming vormen de basis van de op financiële verzelfstandiging gerichte begeleiding.

Zodra mensen de voordelen ervaren van een (kleine) gedragsverandering zullen zij meer zelfvertrouwen krijgen en gemotiveerder zelfstandig met oplossingen aan de slag gaan. Uitgangspunt is dat financieel gedrag dat een goed gevoel oplevert in een vergelijkbare situatie herhaald wordt, wat de zelfredzaamheid bevordert. De methodiek heeft uiteraard het meeste effect wanneer hij in een vroeg stadium toegepast kan worden.

Deze  coachingsmethodiek bieden wij op vier niveaus aan. Voor de beginnende begeleiders en hulpverleners die al wat meer ervaring met financiële begeleiding hebben zijn de trainingen “Financieel begeleiders” en “Begeleidend generalisten” de geëigende keuze. Voor de theoretisch én praktisch meer ervaren schuldhulpverleners is de training voor “Professionals” de juiste keuze. Het doel van deze training is een proeve van bekwaamheid: het maken van een effectief, mens- en oplossingsgericht plan van aanpak. Het vervolg van deze training is de training “Experts” die de deelnemers klaarstoomt voor het behalen van het Kiwa-examen.